หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 23/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ และวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ เ  กษ0920/ว256  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ และวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อบ.
เอกสารวันที่ : 23/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ   กษ0920/ว254  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ ม.ค. - ๑ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
เอกสารวันที่ : 23/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.ณัฐพร ฉันทศักดา)  กษ0920/ว253  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.ณัฐพร ฉันทศักดา)
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 22/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย   กษ0920/ว248  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เอกสารวันที่ : 22/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes ๒๐๑๙   กษ0920/ว245  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes ๒๐๑๙
เอกสารวันที่ : 22/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.ศุภกาญจน์ พระเพชร)   กษ0920/ว244  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.ศุภกาญจน์ พระเพชร)
เอกสารวันที่ : 22/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายณัฐนัย ตั้งมั่นคงวรกุล)   กษ0920/ว243  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายณัฐนัย ตั้งมั่นคงวรกุล)
เอกสารวันที่ : 22/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ ๑.๖-๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถ  กษ0920/ว241  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ ๑.๖-๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband) จำนวน ๒ ฉบับ
เอกสารวันที่ : 22/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างเดือน  กษ0920/ว240  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒)
เอกสารวันที่ : 22/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอแจ้งวันใช้บังคับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   กษ0920/ว234  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอแจ้งวันใช้บังคับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
เอกสารวันที่ : 22/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว232  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๒๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 21/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่  กษ0920/ว228  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๗ ในวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๒ - ๑ ก.พ.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เอกสารวันที่ : 21/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  Request for Materials for APAARI Newsletter- December 2017 issue ส่งภายใน ๒๒ ม.ค.๖๒  กษ0920/ว223  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
Request for Materials for APAARI Newsletter- December 2017 issue ส่งภายใน ๒๒ ม.ค.๖๒
เอกสารวันที่ : 21/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) มีกำหนดการเดินทางไปราชการพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  กษ920/ว222  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) มีกำหนดการเดินทางไปราชการพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๒
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 18/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  หมายกำหนดการถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัต  กษ0920/ว219  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
หมายกำหนดการถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 18/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)   กษ0920/ว218  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เอกสารวันที่ : 18/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอแจ้งการใช้ชื่อภาอังกฤษของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   กษ0920/ว217  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอแจ้งการใช้ชื่อภาอังกฤษของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เอกสารวันที่ : 18/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวดโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes ๒๐๑๙   กษ0920/ว215  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวดโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes ๒๐๑๙
เอกสารวันที่ : 18/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศเรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ   กษ0920/ว214  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศเรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
เอกสารวันที่ : 18/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ   กษ0920/ว213  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เอกสารวันที่ : 18/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม - ๓  กษ0920/ว211  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ม.ขอนแก่น
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนิติกร ส่วนกลาง   กษ0920/ว205  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนิติกร ส่วนกลาง
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างป  กษ0920/ว204  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ ๙/๖๒ ลว. ๑๖ ม.ค.๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย  กษ0920/ว201  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ ๙/๖๒ ลว. ๑๖ ม.ค.๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สวพ.๔
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว200  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๑๖ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง  กษ0920/ว197  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๔๙ ปี ชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว196  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๔๙ ปี ชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดเลียบ อ.เมือง จ.อบ.
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   กษ0920/ว195  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา   กษ0920/ว194  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ส่งภายในวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๒   กษ0920/ว193  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ส่งภายในวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๒
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่องการสร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ Fall Army Worm  กษ0920/ว192  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่องการสร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ Fall Army Worm ในวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒ ณ อาคารเอนกประสงค์ สวพ.๓ จ.ขอนแก่น
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังโรคตายพรายกล้วย สายพันธุ์ TR ๔   กษ0920/ว188  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังโรคตายพรายกล้วย สายพันธุ์ TR ๔ ในวันที่ ๒๔-๒๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารียันต์ ชั้น ๓ ตึกจักรทอง สอพ. กรมวิชาการเกษตร
เอกสารวันที่ : 17/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)   กษ0920/ว186  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาคำสั่ง ๒๑/๒๕๖๒ ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข  กษ0920/ว177  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาคำสั่ง ๒๑/๒๕๖๒ ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเตือนส่งผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  กษ0920/ว176  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเตือนส่งผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างเด  กษ0920/ว175  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒ (ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒)
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างเ  กษ0920/ว174  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กษ0920/ว173  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.   กษ0920/ว172  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ   กษ0920/ว171  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week ๒๐๑๙ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   กษ0920/ว170  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week ๒๐๑๙ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  กษ0920/ว169  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอขอบคุณ   กษ0920/ว167  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอขอบคุณ
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมเตรียมการจัดงานโครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีด  กษ0920/ว166  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมเตรียมการจัดงานโครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (เดิมวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ เป็นวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ม.อุบล)
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   กษ0920/ว165  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 16/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔   กษ0920/ว164  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 15/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งวิศว  กษ0920/ว156  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
เอกสารวันที่ : 15/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รายงานสรุปปัญหาสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑   กษ0920/ว155  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รายงานสรุปปัญหาสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
เอกสารวันที่ : 15/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒   กษ0920/ว154  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 15/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๒   กษ0920/ว152  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 15/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญสัมมนาวิชาการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้ายและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖-๒๘ ก.พ.๖๒   กษ0920/ว151  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญสัมมนาวิชาการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้ายและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖-๒๘ ก.พ.๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี ๒๕๖๒   กษ0920/ว148  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 14/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำหลักสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และหลักสูตร  กษ0920/ว147  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำหลักสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และหลักสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เกษตรจังหวัดอุบลฯ   กษ0920/ว145  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เกษตรจังหวัดอุบลฯ
เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายชูชาติ บุญศักดิ์ )   กษ0920/ว144  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายชูชาติ บุญศักดิ์ )
เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  บัตรผ่านด่านอินทนนท์ โปรดปริ้นติดหน้ารถ (รบกวนปริ้นเป็นภาพสี)   กษ0920/ว143  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
บัตรผ่านด่านอินทนนท์ โปรดปริ้นติดหน้ารถ (รบกวนปริ้นเป็นภาพสี)
เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  Priorities และตารางกิจกรรมของเอเปค ประจำปี ๒๕๖๒   กษ0920/ว142  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
Priorities และตารางกิจกรรมของเอเปค ประจำปี ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานโครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดคว  กษ0920/ว141  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานโครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ชั้น ๑ คณะเกษตร
เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)  กษ0920/ว140  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)
เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ   กษ0920/ว139  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ๒๐๑๙ KoRAA Long term Training Course ส่งภายในวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑   กษ0920/ว138  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ๒๐๑๙ KoRAA Long term Training Course ส่งภายในวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑
เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐   กษ0920/ว137  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สวพ.๔
เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  Request for Articles for the Upcoming APAARI Newsletter - December ๒๐๑๘   กษ0920/ว136  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
Request for Articles for the Upcoming APAARI Newsletter - December ๒๐๑๘
เอกสารวันที่ : 11/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ในวันที่ ๖-๘ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุมศ  กษ0920/ว135  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ในวันที่ ๖-๘ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จ.ระยอง
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๔ ปี และของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล  กษ0920/133  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๔ ปี และของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กษ0920/ว132  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   กษ0920/ว130  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   กษ0920/ว129  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศเรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ   กษ0920/ว128  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศเรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งคำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒  กษ0920/ว125  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งคำอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเรียนเชิญร่วมจัดงานโครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษ  กษ0920/ว124  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเรียนเชิญร่วมจัดงานโครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒   กษ0920/ว122  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  มารดานายณฐนน ฟูแสง ถึงแก่กรรม ฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สุสานแม่ต่ำ อ.เมือง จ.พะ  กษ0920/ว121  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
มารดานายณฐนน ฟูแสง ถึงแก่กรรม ฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สุสานแม่ต่ำ อ.เมือง จ.พะเยา
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑   กษ0920/ว120  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และประชุมในวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักผู้เชี่ยวชาญ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี ๒๕๖๓   กษ0920/ว117  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี ๒๕๖๓
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๐   กษ0920/ว116  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๐
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒   กษ0920/ว115  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒   กษ0920/ว111  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรรุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที  กษ0920/ว110  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรรุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ก.พ.๖๒ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว109  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 10/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ ๕" ระหว่า  กษ0920/ว108  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ ๕" ระหว่างวันที่ ๒-๓ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคาร ๓ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การประชาสัมพันธ์ผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๔  กษ0920/ว105  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การประชาสัมพันธ์ผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๔
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอสำรวจข้อมูลประชาชนจิตอาสา (ภายในวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒)  กษ0920/104  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอสำรวจข้อมูลประชาชนจิตอาสา (ภายในวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒)
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การนำส่งตัวอย่าง   กษ0920/ว103  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การนำส่งตัวอย่าง
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาคำสั่ง ๑๒/๒๕๖๒ ลว. ๔ ม.ค.๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์   กษ0920/ว102  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาคำสั่ง ๑๒/๒๕๖๒ ลว. ๔ ม.ค.๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ นายบรรเทา จันทร์พุ่ม
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   กษ0920/ว101  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้สถิติกับงานวิจัยเกษตร" รุ่นที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๔-๑๕ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุมอา  กษ0920/ว100  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้สถิติกับงานวิจัยเกษตร" รุ่นที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๔-๑๕ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุมอารียันต์ ชั้น ๓ ตึกจักรทอง สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิมเป็นสำนักงานสภาพ  กษ0920/ว99  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิมเป็นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week ๒๐๑๙ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน   กษ0920/ว98  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week ๒๐๑๙ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ระหว่างวันที่ ๓๑ ม.ค. - ๒ ก.พ.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม.
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   กษ0920/ว97  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   กษ0920/ว96  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กษ0920/ว94  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒   กษ0920/ว93  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การมอบรางวัลยกย่องหรือชมเชยผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานให้เเก่องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   กษ0920/ว92  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การมอบรางวัลยกย่องหรือชมเชยผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานให้เเก่องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ ๒๐/๒๕๖๑ และเลขที่ ๒๑๒๕๖๑   กษ0920/ว91  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ ๒๐/๒๕๖๑ และเลขที่ ๒๑๒๕๖๑
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเข้ารับทุนต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก   กษ0920/ว89  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเข้ารับทุนต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด   กษ0920/ว87  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operatino:Coo) จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒   กษ0920/ว85  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเเก้ไขเนื้อหาในบันทึก กพร.ที่กษ ๐๙๐๑.๗/ว๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินการ  กษ0920/ว84  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเเก้ไขเนื้อหาในบันทึก กพร.ที่กษ ๐๙๐๑.๗/ว๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การจัดงาน   กษ0920/ว83  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การจัดงาน "ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง" ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ม.ค.๖๒ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๑  กษ0920/ว82  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๑
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาคำสั่ง ๒๐๕๔/๒๕๖๑ ลว. ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๑ เรื่องย้ายข้าราชการ นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์   กษ0920/ว81  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาคำสั่ง ๒๐๕๔/๒๕๖๑ ลว. ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๑ เรื่องย้ายข้าราชการ นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒   กษ0920/ว79  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 08/01/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒   กษ0920/ว78  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่งพิมพ์