แจ้งปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. ท่านจะสามารถใช้งานได้ตามปกติในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ
webflow doccir