แจ้งทุกหน่วยงานที่ได้รับ Aircard จาก ศสท. บัดนี้ได้หมดสัญญาการใช้งานแล้ว ขอให้หน่วยงานส่งคืนอุปกรณ์มายัง ศสท. สอบถาม 02 579 0151 ต่อ 330
webflow doccir